Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa

Ngày đăng: 24/03/2016 21:49:38

60 năm trước đây, ngày 25/3/1956, Chính phủ quyết định thành lập trường Kinh tế – Tài chính trung ương (tiền thân của trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày nay). Bộ môn Kế hoạch kinh tế quốc dân (tiền thân của Khoa Kế hoạch và Phát triển ngày nay) là một trong 5 Bộ môn  đầu tiên được thành lập của Trường. Năm 1958, Bộ môn chiêu sinh hệ đại học khóa đầu tiên và các năm sau đó mỗi năm một lớp chuyên ngành Kế hoạch. Trải qua 9 năm phấn đấu, Khoa Kế hoạch kinh tế quốc dân ra đời vào năm 1965. Giai đoạn này, cho dù phải đi sơ tán do bom Mỹ bắn phá nhưng Khoa đã đào tạo cho đất nước lớp lớp các cán bộ kế hoạch, các trọng tài kinh tế làm rường cột cho cả hệ thống kế hoạch nước nhà từ Trung ương đến địa phương.

Đại hội Đảng VI đã vạch ra con đường phát triển mới với một nền kinh tế nhiều thành phần, tôn trọng các quy luật của nền kinh tế thị trường, hệ thống kế hoạch cũ mang tính pháp lệnh không còn phù hợp. Năm 1993, khoa chuyển sang tập trung đào tạo chuyên ngành Kinh tế phát triển và đổi tên khoa thành Khoa Kinh tế Phát triển. Bên cạnh đó, tập thể sư phạm khoa ý thức sâu sắc rằng kiến thức, nghiệp vụ kế hoạch vẫn  là yếu tố sống còn cho mọi mô hình kinh tế nhưng phải là kế hoạch mới cho nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy, khoa vừa tập trung đào tạo chuyên ngành Kinh tế phát triển, vừa tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để mở lại chuyên ngành Kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kế hoạch trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đến năm 2001, Khoa được đổi tên lần 2 thành khoa Kế hoạch và Phát triển.

Ngày đăng: 22/02/2017 1:37:58