Cơ cấu tổ chức của Khoa

Ngày đăng: 06/10/2011 14:59:56

Về nhân sự:

Khoa hiện có 25 giáo viên, CBCNV, trong đó có  23 giáo viên và 2 cán bộ văn phòng.

Cơ cấu giáo viên theo học hàm, học vị như sau:

Học hàm, học vị Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng
Số lượng 1 6 5 11 23
Tỷ lệ 30.4 21.7 47.8 100

Về các đơn vị thuộc Khoa:

Khoa có 2 bộ môn :

         - Bộ môn Kinh tế Phát triển, phụ trách chuyên ngành Kinh tế Phát triển

         - Bộ môn Kinh tế Công cộng, phụ trách chuyên ngành Kế hoạch 

Cơ cấu tổ chức của khoa:

Trưởng khoa:          PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Trưởng khoa:  TS. Đặng Thị Lệ Xuân

Bộ môn Kinh tế Phát triển:

Trưởng bộ môn:        GS.TS. Ngô Thắng Lợi

Phó trưởng bộ môn: TS.Bùi Đức Tuân

Bộ môn Kinh tế Công cộng:

Trưởng bộ môn:         PGS.TS. Vũ Cương

Phó trưởng bộ môn: TS. Vũ Thị Tuyết Mai

Bí thư Liên chi Đoàn:             Ths Ngô Quốc Dũng