Chức năng của đơn vị

Ngày đăng: 24/03/2016 21:50:58

Khoa Kế hoạch và Phát triển có các chức năng sau:

 + Đào tạo và tham gia quản lý đào tạo các hệ cử nhân chính quy và Vừa làm vừa học;

 + Giảng dạy và hướng dẫn Hệ Cao học (2 chuyên ngành Kinh tế phát triển và Kế hoạch) và Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển.

 + Đảm nhiệm giảng dạy 26 học phần cho 02 chuyên ngành trong khoa và một số môn học chung của Trường.

 + Nghiên cứu khoa học, hoàn thiện chương trình, nội dung, giáo trình và học liệu phục vụ đào tạo.

 + Quan hệ hợp tác trong đào tạo với các đơn vị, tổ chức ngoài trường

 + Nghiên cứu và tư vấn các lĩnh vực có liên quan tới chuyên môn.

 + Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.